We zijn terug bij af wat de toekomst van de Beerschotsite in de Hovestraat betreft. Projectontwikkelaar Antonissen heeft haar beroep tegen de stilzwijgende weigering van het Edegemse gemeentebestuur ingetrokken. “De krijtlijnen blijven echter nog steeds ongewijzigd. We vragen aan het gemeentebestuur om dit momentum aan te grijpen om samen met de buurt een nieuwe visie uit te tekenen voor de Beerschotsite”, zegt gemeenteraadslid Jeroen Van Laer (Lijst voor Edegem).

Het College van Burgmeester en Schepenen besliste in september 2023 om een ‘stilzwijgende weigering’ te formuleren rond de verkavelingsaanvraag van Antonissen voor de bouw van meersgezinswoningen en appartementen en een ondergrondse parking op de Beerschotsite centrum Edegem. De projectontwikkelaar ging in beroep bij de provincie tegen deze beslissing. Maar tot een beslissing van de provinciale deputatie komt het dus niet.

“Net voor de deadline besliste Antonissen om er zelf de stekker uit te trekken. Eén van de redenen is wellicht het stevig onderbouwde en negatieve advies van de provinciale omgevingsambtenaar”, verduidelijkt Van Laer. “Het is de eerste keer dat er op zo’n manier duidelijk aangegeven wordt wat de negatieve effecten zijn van de geplande ontwikkeling op de Beerschotsite. De provinciale omgevingsambtenaar heeft eigenlijk gedaan wat de gemeente zelf niet wilde of kon: een streep trekken door het project. Het is een duidelijk signaal om met een wit blad terug naar de tekentafel te gaan. Deze keer samen met de buurt.”

Negatief advies provinciale omgevingsambtenaar

Ondanks het feit dat er dus geen beslissing is van de deputatie, kon Lijst voor Edegem wel het verslag inkijken van de Provinciale omgevingsambtenaar. In het meer dan 40 pagina’s tellende advies lezen we onder meer dat:

  • de verkavelingsaanvraag strijdig is met het gewestplan (Parkgebied).
  • de verkavelingsaanvraag afwijkt van het Bijzonder Plan van Aanleg met betrekking tot dakkapellen, kroonlijsten, vellen van bomen, bestemmingen, bebouwingswijze, plaatsing van de gebouwen, afmetingen van de gebouwen, dakvorm, materiaalgebruik, terrassen, aanleg en bestemming tuinstroken, wegenis.
  • de aanvraag in openbare wegenis met een nieuw rooilijnplan voorziet zonder beslissing van de gemeenteraad, wat niet kan.
  • dat de aanvraag ongunstige scoort op de natuurtoets. Door maximalisatie van het bouwprogramma worden de groenstructuren onaanvaardbaar aangetast en ontstaat schade aan het aanwezige groen.

In het advies van de omgevingsambtenaar wordt tevens ingegaan op de talrijk ingediende bezwaren in het kader van de twee georganiseerde openbare onderzoeken.

Minimale aanpassing of terug naar de tekentafel?

Strikt genomen kan de projectontwikkelaar proberen om een aangepast plan in te dienen waarbij de wegenis niet wordt overgedragen naar het openbaar domein. Maar eigenlijk kan Antonissen op basis van dit negatieve advies eigenlijk alleen maar concluderen dat het werk van nul moet beginnen.

“Het is bijzonder spijtig dat het gemeentebestuur het zover heeft laten komen. Dat is zowel naar de buren als naar de projectontwikkelaar eigenlijk onaanvaardbaar. Om tot een gedragen project te komen, is het essentieel dat het gemeentebestuur de 1.421 bezwaren eindelijk ernstig neemt en werk maakt van een constructief overleg”, aldus Van Laer.

“Het is aan de gemeente om de regie in handen te nemen. We roepen het gemeentebestuur dan ook op om – in lijn met het advies van de provinciale omgevingsambtenaar – het huidige plan van tafel te vegen. Samen met de buurtbewoners moet er bekeken worden hoe het unieke karakter van de Beerschotsite het best kan behouden blijven. Lijst voor Edegem wil hierbij haar waardering uitdrukken voor al het werk van Beerschotburen. Dankzij hun inzet zijn zij erin geslaagd om een uniek stuk groen in het centrum van Edegem te beschermen”, besluit Van Laer.