Afgelopen maandag keurde Lijst voor Edegem haar verkiezingsprogramma goed en lanceerde meteen vijf nieuwe kandidaten. Het verkiezingsprogramma is een blauwdruk voor het Edegem van de komende jaren. Een gemeente waar de zorg om mensen, verenigingen en ondernemingen centraal staat, waar er meer aandacht is voor de kostbare open ruimte en de netheid van de gemeente, en waar fietsers en voetgangers op de eerste plaats gezet worden. Uit het meer dan 50 pagina’s tellende programma koos Lijst voor Edegem 16 prioriteiten, 16 concrete actiepunten die de Edegemse kiezer moeten overtuigen om samen met Lijst voor Edegem onze gemeente op 13 oktober meer kleur te geven.

Lijsttrekster Sien Pillot: “De gemeenteraadsverkiezingen in oktober zijn onvoorstelbaar belangrijk. Ze kunnen een keerpunt worden om samen openheid, zorg en betrokkenheid in onze gemeente terug centraal te zetten. Het is de afgelopen zes jaar heel duidelijk geworden dat het niet goed is dat slechts één partij het voor het zeggen heeft. We hebben de afgelopen maanden met heel veel mensen gewerkt aan een toekomstvisie voor Edegem. Het is een blauwdruk om samen meer kleur te geven aan onze gemeente en het bestuur.”

Vijf nieuwe kandidaten

De eerste zes plaatsen en de lijstduwer op de kandidatenlijst waren al bekend. Daar komen nu vijf nieuwe namen bij. Lijsttrekster Sien Pillot: “Masja Kinsbergen, Isadora Zinzen, Karl Fret, Ward Moyson en Veerle Van Caeneghem zijn vijf heel betrokken Edegemnaren. Ik ben heel blij dat zij alvast toegezegd hebben om op de lijst te staan. Veerle vervoegde ons recent in de gemeenteraad en draagt als bezige bij al wie sport een heel warm hart toe. Karl is nog maar net in Edegem komen wonen, maar heeft in de wijk Minerve en Deeldepot een warme, nieuwe thuis gevonden. Isadora is onze jongste kandidaat, studeert orthopedagogie en werkte al enkele jaren met veel toewijding in Immaculata. Ze wil zich graag inzetten voor mentale gezondheid. Masja is alleenstaande moeder van twee tieners en weet als geen ander hoe je mensen versterkt in hun talenten. Met haar enthousiasme is ze een nieuwe, sterke kracht op onze lijst. En dan is er Ward, stichtend lid van jeugdhuis Het Varken en als interieurarchitect een actieve zelfstandige met een gekende zaak in Hove.”

Twaalf van de 27 kandidaten zijn daarmee gekend. “De komende weken trekken we de wijken rond om een nieuwe folder te bussen. Op 25 augustus nodigen we alle Edegemnaren uit voor onze feestelijke start van de campagne in Bar Bos. Alle info binnenkort op lijstvooredegem.be/feestdag”, besluit Sien Pillot.

Een stevig inhoudelijk programma

Lijst voor Edegem trekt naar de kiezer met drie prioriteiten en zestien concrete actiepunten die we samen met de Edegemnaar willen afvinken. Sien Pillot legt uit: “We willen een zorgzame wind laten waaien in de Edegemse wijken en verenigingen. Elke Edegemnaar moet zich goed kunnen voelen in zijn of haar buurt. Ten tweede willen we meer aandacht voor propere straten en pleintjes en hoe we zorgzaam omgaan met onze open ruimte. Een derde prioriteit is veilig en vlot verkeer: we zetten fietsers en voetgangers daarbij op de eerste plaats.”

Onder elke prioriteit vallen samen zestien concrete actiepunten:

Voel je goed in je buurt

We willen Edegem inkleuren als een gemeente met een hart. Een zorgzame wind die we opnieuw willen laten waaien in de Edegemse wijken en verenigingen. Lijst voor Edegem wil maximaal inzetten op warme en betrokken wijken waar jong en oud zich goed kunnen voelen. We versterken het sociaal weefsel, ondersteunen actief buurtcomités en creëren ontmoetingsplaatsen in elke wijk. De beschikbare zalen en de gemeentelijke ruimte willen we optimaal benutten. We kleuren Edegem in als een kindvriendelijke gemeente met een ruim aanbod aan kinderopvang, jeugdwerking, naschoolse opvang, veilige ruimte voor speelplezier en tal van impulsen rond sport en cultuur. Buren leren elkaar kennen en helpen elkaar wanneer het kan en nodig is. Op die manier willen we de toenemende vereenzaming een halt toeroepen. Edegenmaars die het moeilijk hebben om maandelijks hun facturen te betalen bieden we extra ondersteuning. We zetten hierbij vooral in op kinderen die in armoede leven. We willen toegankelijke en betaalbare zorg zo veel mogelijk op wijkniveau organiseren. Onder meer door het lokaal dienstencentrum Den Appel, ‘t Forum, Elzenhof en De Schrans in te zetten als satellieten van de dienstverlening vanuit de gemeente en als laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor iedereen. We willen senioren zo lang mogelijk thuis ondersteunen. En als het niet langer kan, bieden we een optimale zorg in het nieuwe thuis van het Woonzorgcentrum Immaculata. Ook voor de medewerkers van onze gemeentelijke diensten moeten we zorgzaam zijn en hen de omkadering en ondersteuning bieden om goed te werken. Zij vormen de ruggengraat van de dienstverlening in Edegem. We willen ze alle vertrouwen geven en hun expertise volop betrekken in het beleid.

Vink mee voor Edegem:

 1. Sterke gemeentelijke administratie en beleid die verbonden zijn met de Edegemnaar en via participatie elkaar versterken.
 2. Laagdrempelige dienstverlening tegen correcte prijzen.
 3. Faciliteren buurtactiviteiten met laagdrempelige ontlening van materiaal en subsidies.
 4. Masterplan infrastructuur verenigingen (jeugd, cultuur en sport).
 5. Warme wijken met buurtgerichte zorg voor ouderen.
 6. Een sterk en integraal armoedebeleid.
 7. Bijsturen concessie Hangar 27 i.f.v. Edegemse verenigingen en activiteiten.
 8. Het lokaal dienstencentrum Den Appel, ‘t Forum, Elzenhof en De Schrans zijn onze satellieten van de gemeentelijke dienstverlening en warme ontmoetingsplekken voor de buurt.

Open ruimte en groen

We willen meer aandacht voor propere straten, pleintjes, speel- en rustplekjes en parkjes. Het opwaarderen van onze wijken door verbindingen te creëren tussen natuur en water. Het groene hart van onze gemeente – Hof Ter Linden en Fort 5 – willen we de nodige zorg geven. In Edegem is er meer dan genoeg verkaveld. We willen een halt toeroepen aan het verder volbouwen van onze gemeente. Bouwen mag niet ten koste gaan van beschikbare open ruimte en zeker niet van beschikbare groene ruimte. We denken hierbij aan de weilanden in Mussenburg, de voormalige terreinen van F.C. Belgica (Molenlei), het binnengebied Adrien de Gerlachestraat en de Volhardingsstraat en de Beerschot site, stuk voor stuk essentieel voor de groene ziel van Edegem.

Vink mee voor Edegem:

 1. Optimaal beheer van Fort 5 en Hof Ter Linden.
 2. Maximaal behoud van open ruimte, stevig verankerd in een open ruimteplan.
 3. Propere straten, pleintjes en parkjes.

Vlot en veilig verkeer

We werken een beleid uit op basis van het STOP principe (Stappen, Fietsen, Openbaar vervoer en Personenwagens). Ons centrum wordt een fietszone met ruimte voor de zachte weggebruiker en onze Edegemse middenstand. We voeren in elke wijk de Zone 30-regel in. Het sluipverkeer in onze woonwijken wordt resoluut geweerd. Op doorgaande straten is 50 km de maximumsnelheid, dit met behoud van de capaciteit en doorstroming. Zo ook op de Prins Boudewijnlaan waar we kiezen voor het scheiden van doorgaand en lokaal verkeer en veilige oversteekplaatsen. We verhogen de kwaliteit van de fietspaden in de Hovestraat, Oude Godstraat, Drie Eikenstraat en Fort V straat. We blijven verder inzetten op het uittekenen van nieuwe trage wegen. Via fietsstraten, schoolstraten en heraanleg van straten en pleintjes willen we een veilig fietsnetwerk voorzien in school-, verenigings- en sportomgevingen. Door de heraanleg van waterdoorlaatbare voetpaden met ruimte voor groen en extra zitbanken zorgen we voor extra comfort voor de voetgangers. Onderhoud van straten en wegmarkeringen verdienen meer aandacht. In samenwerking met de omliggende gemeenten blijven we actief inzetten op kwalitatief en toegankelijk openbaar vervoer.

Vink mee voor Edegem:

 1. Gezellig winkelen in het centrum met comfort voor voetgangers en fietsers.
 2. Heraanleg fietspaden Hovestraat, Oude Godstraat, Drie Eikenstraat en Fort V straat.
 3. Uitwerken van een comfortabel fietsnetwerk met doordachte fietszones en trage wegen.
 4. Hertekenen Prins Boudewijnlaan met meer veiligheid voor voetgangers en fietsers.
 5. Zone 30 in alle woonwijken.